Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju PARP wprowadziła dodatkowy zapis we wzorze do umowy o dofinansowanie w konkursie Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych*. W § 12 dodano ust. 13 w następującym brzmieniu: „W przypadku zawieszenia lub zaprzestania działalności przez beneficjenta przed zakończeniem okresu, o którym mowa w ust. 12, beneficjent zobowiązany jest poinformować niezwłocznie w formie pisemnej Instytucję Pośredniczącą o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu.”

*konkurs nr 3 poddziałania 2.3.3. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Dokumentacja