W ramach działań planowanych przez PARP w 2019 r. w programie Inteligentny Rozwój jest 15 nowych konkursów na kwotę minimum 1,8 mld zł. Opublikowany harmonogram (obowiązuje od 23 listopada br.) zawiera również konkurs ogłoszony w 2018 r., którego termin zakończenia przypada w 2019 r.

W 2019 roku przedsiębiorcy i jednostki naukowe będą mogli starać się o dotacje w konkursach w większości poddziałań realizowanych przez PARP w Programie. Nowością będzie wsparcie projektów na rzecz dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) dopuszcza się możliwość aktualizacji harmonogramu z zastrzeżeniem, że aktualizacja nie może dotyczyć naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji.

Harmonogram naboru wniosków wprogramie Inteligentny Rozwój na 2019 rok

 

 

Archiwalne:

Szczegółowy Harmonogram naborów na 2018 rok

Szczegółowy Harmonogram naborów na 2016 rok

Szczegółowy Harmonogram naborów na 2017 rok