Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym
dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
na 2015 rok*
(wersja nr 4 z 30 lipca 2015 r.)
Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany termin naborów Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów
w ramach konkursu (w zł)
Instytucja ogłaszająca konkurs Dodatkowe informacje
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1
Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
 ogłoszenie konkursu
15 grudnia 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
18 stycznia 2016 r.
zakończenie naboru wniosków
18 marca 2016 r.
 Wsparcie udzielane jest w celu zwiększenia dostępności specjalistycznych wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji.  31,3 mln PLN  PARP www.parp.gov.pl  -
Poddziałanie 2.3.2
Bony na innowacje dla MŚP
 ogłoszenie konkursu
31 lipca 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
31 sierpnia 2015 r.
zakończenie naboru wniosków
30 grudnia 2015 r.
 Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).  46,1 mln PLN  PARP www.parp.gov.pl  -
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych  ogłoszenie konkursu
26 października 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
30 listopada 2015 r.
zakończenie naboru wniosków
9 grudnia 2016 r.
 Wsparcie projektów mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych na rynkach międzynarodowych.  41 mln PLN PARP www.parp.gov.pl  -
Poddziałanie 2.3.4
Ochrona własności przemysłowej
ogłoszenie konkursu
21 września 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
22 października 2015 r.
zakończenie naboru wniosków
31 marca 2016 r.
 Wsparcie udzielane będzie mikro małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej.  50 mln PLN  PARP www.parp.gov.pl  -
Priorytet 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka
Poddziałanie 3.1.5
Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock
 ogłoszenie konkursu
9 grudnia 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
12 stycznia 2016 r.
zakończenie naboru wniosków
31 marca 2016 r.
 Wsparcie projektów, mających na celu przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym, w celu wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym  10 mln PLN  PARP www.parp.gov.pl  -
Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.1
Badania na rynek

 ogłoszenie konkursu
31 lipca 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
31 sierpnia 2015 r.
zakończenie naboru wniosków
30 września 2015 r.

28 października 2015 r.

 Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS  500 mln PLN  PARP www.parp.gov.pl  -

 

* Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie Instytucji Zarządzającej (www.poir.gov.pl).