Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym
dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2017 rok1
(wersja nr IV z 6 czerwca 2017 r.)
Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany termin naborów Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów
w ramach konkursu (w zł)
Instytucja ogłaszająca konkurs Dodatkowe informacje
Oś priorytetowa II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
 Poddziałanie 2.3.1
Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
 ogłoszenie konkursu
3 października 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
4 listopada 2016 r.
zakończenie naboru wniosków
31 marca 2017 r.
Wsparcie udzielane jest w celu zwiększenia dostępności specjalistycznych, wysokiej jakości proinnowacyjnych usług,
powiązanych z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji. 
36 mln zł PARP www.parp.gov.pl  Termin konkursu zatwierdzony w wersji
harmonogramu na 2016 r. 
 ogłoszenie konkursu
4 lipca 2017 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
10 sierpnia 2017 r.
zakończenie naboru wniosków
28 lutego 2018 r.
45 mln zł Konkurs podzielony jest na etapy

Poddziałanie 2.3.2
Bony na innowacje dla MŚP

 ogłoszenie konkursu
5 maja 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
6 czerwca 2016 r.
zakończenie naboru wniosków
30 stycznia 2017 r.
Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).  62,5 mln zł PARP
www.parp.gov.pl
Termin konkursu zatwierdzony w wersji
harmonogramu na 2016 r.
Konkurs podzielony będzie na etapy.
ogłoszenie konkursu
8 maja 2017 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
8 czerwca 2017 r.
zakończenie naboru wniosków
8 lutego 2018 r. 
 65 mln zł Konkurs podzielony będzie na etapy.
Poddziałanie 2.3.3
Umiędzynarodowienie
Krajowych Klastrów Kluczowych
ogłoszenie konkursu
15 maja 2017 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
16 czerwca 2017 r.
zakończenie naboru wniosków
31 stycznia 2018 r. 
Wsparcie projektów mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w ramach
Krajowych Klastrów Kluczowych na rynkach międzynarodowych. 
60 mln zł  PARP www.parp.gov.pl Konkurs podzielony będzie na etapy.
Poddziałanie 2.3.4
Ochrona własności przemysłowej
ogłoszenie konkursu
15 czerwca 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
18 lipca 2016 r.
zakończenie naboru wniosków
20 stycznia 2017 r.
Wsparcie udzielane będzie mikro małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej.  50 mln zł PARP
www.parp.gov.pl
Termin konkursu zatwierdzony w wersji
harmonogramu na 2016 r.
Konkurs podzielony będzie na etapy.
 ogłoszenie konkursu
11 kwietnia 2017 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
16 maja 2017 r.
zakończenie naboru wniosków
28 grudnia 2017 r.
 50 mln zł  Konkurs podzielony będzie na etapy.
  Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji
Poddziałanie 2.4.1
Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – inno_LAB
Projekt Pozakonkursowy
Oś priorytetowa III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka
Poddziałanie 3.1.3
Fundusz Pożyczkowy Innowacji
Instrument Finansowy
Poddziałanie 3.1.5
Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock
ogłoszenie konkursu
20 października 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
21 listopada 2016 r.
zakończenie naboru wniosków
20 listopada 2017 r. 
Wsparcie projektów, mających na celu przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł
finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym, w celu wprowadzenia zmian produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym.
17,55 mln zł PARP
www.parp.gov.pl
Termin konkursu zatwierdzony w wersji
harmonogramu na 2016 r.
Konkurs podzielony będzie na etapy. 

Poddziałanie 3.2.1
Badania na rynek

ogłoszenie konkursu
8 lutego 2017 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
13 marca 2017 r.
zakończenie naboru wniosków
26 kwietnia 2017 r.
Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub
nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS.
750 mln zł PARP
www.parp.gov.pl
-
ogłoszenie konkursu   
8 lutego 2017 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
13 marca 2017 r.
zakończenie naboru wniosków
26 kwietnia 2017 r.
50 mln zł Konkurs skierowany do branży
dedykowanej elektromobliności
ogłoszenie konkursu
2 sierpnia 2017 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
5 września 2017 r.
zakończenie naboru wniosków
28 lutego 2018 r.
750 mln zł

Konkurs podzielony na etapy

 

ogłoszenie konkursu
2 sierpnia 2017 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
5 września 2017 r.
zakończenie naboru wniosków
28 lutego 2018 r.
400 mln zł

 

Konkurs podzielony na etapy, dedykowany średnim miastom

Poddziałanie 3.3.3
Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
ogłoszenie konkursu
13 grudnia 2016 r.
rozpoczecie naboru wniosków
12 stycznia 2017 r.
zakończenie naboru wniosków
13 lutego 2017 r.

Wsparcie przedsiebiorców uczestniczących w branzowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym.

Wsparcie udziału w imprezach targowych: Hannover Messe i Astana.

50 mln zł PARP
www.parp.gov.pl 
Termin konkursu zatwierdzony w wersji
harmonogramu na 2016 r.
 ogłoszenie konkursu
10 stycznia 2017 r.
rozpoczecie naboru wniosków
10 lutego 2017 r.
zakończenie naboru wniosków
13 marca 2017 r.
Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w branzowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym.  200 mln zł  -

 

1. Jednocześnie Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‐2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn zm.) dopuszcza się możliwość aktualizacji harmonogramu z zastrzeżeniem, że aktualizacja nie może dotyczyć naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2016 rok