Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym
dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
na 2016 rok1
(wersja nr V z 27 kwietnia 2016 r.)
Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany termin naborów Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów
w ramach konkursu (w zł)
Instytucja ogłaszająca konkurs Dodatkowe informacje
Priorytet II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1
Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
ogłoszenie konkursu
15 grudnia 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
18 stycznia 2016 r.
zakończenie naboru wniosków
18 marca 2016 r.

Wsparcie udzielane jest w celu zwiększenia dostępności specjalistycznych, wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji.
31,3 mln  PARP www.parp.gov.pl
Termin konkursu zatwierdzony w V wersji harmonogramu na 2015 r.
ogłoszenie konkursu
30 sierpnia 3 października 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
30 września 4 listopada 2016 r.
zakończenie naboru wniosków
 27 lutego 31 marca 2017 r.
36 mln Planowany konkurs podzielony będzie na etapy.
Poddziałanie 2.3.2
Bony na innowacje dla MŚP
ogłoszenie konkursu
5 maja 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
6 czerwca 2016 r.
zakończenie naboru wniosków
30 stycznia 2017r.
Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług). 62,5 mln PARP www.parp.gov.pl Planowany konkurs podzielony będzie na etapy. 
Poddziałanie 2.3.3
Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

ogłoszenie konkursu
26 października 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
30 listopada 2015 r.

Wsparcie projektów mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych na rynkach międzynarodowych. 41 mln PARP www.parp.gov.pl Konkurs anulowany

ogłoszenie konkursu

wrzesień 3 października 2016 r. rozpoczęcie naboru wniosków październik 4 listopada 2016 r. zakończenie naboru wniosków
grudzień 2017 r. 30 grudnia 2016 r.

61 mln  
Poddziałanie 2.3.4
Ochrona własności przemysłowej
ogłoszenie konkursu
21 września 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
22 października 2015 r.
zakończenie naboru wniosków
31 marca 2016 r.
Wsparcie udzielane będzie mikro małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej. 50 mln  PARP www.parp.gov.pl Termin konkursu zatwierdzony w V wersji harmonogramu na 2015 r.
ogłoszenie konkursu
15 czerwca 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
18 lipca 2016 r.
zakończenie naboru wniosków
20 stycznia 2017 r.
50 mln Planowany konkurs podzielony będzie na etapy.
Priorytet III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka
Poddziałanie 3.1.1
Inwestycje w innowacyjne start-upy – Starter
Instrument Finansowy
Poddziałanie 3.1.2
Inwestycje grupowe aniołów biznesu w MŚP – Biznest
Instrument Finansowy
Poddziałanie 3.1.3
Fundusz Pożyczkowy Innowacji
Instrument Finansowy
Poddziałanie 3.1.5
Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock
ogłoszenie konkursu
9 grudnia 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
12 stycznia 2016 r.
zakończenie naboru wniosków
31 marca 2016 r.
Wsparcie projektów, mających na celu przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym, w celu wprowadzenia zmian produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym. 10 mln PARP www.parp.gov.pl Termin konkursu zatwierdzony w V wersji harmonogramu na 2015 r.
ogłoszenie konkursu 20 października 2016 r. rozpoczęcie naboru wniosków 21 listopad 2016 r. zakończenie naboru wniosków 20 listopad 2017 r.

10,6 mln

14,34 mln

Planowany konkurs podzielony będzie na etapy.
Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.1
Badania na rynek
ogłoszenie konkursu
27 kwietnia 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
1 czerwca 2016 r.
zakończenie naboru wniosków
31 sierpnia 2016 r. 28 września 2016 r.
Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS. 1 000 mln  PARP www.parp.gov.pl  -
Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3
Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
ogłoszenie konkursu
16 maja 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
24 czerwca 2016 r.
zakończenie naboru wniosków
05 sierpnia 2016 r.
Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. 100 mln PARP www.parp.gov.pl -

ogłoszenie konkursu
10 października 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
14 listopada 2016 r.
zakończenie naboru wniosków
16 grudnia 2016 r.

Nabór odwołany

200 mln

ogłoszenie konkursu2
13 grudnia 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
12 stycznia 2017 r.
zakończenie naboru wniosków
13 lutego 2017 r. 
50 mln

 

1Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie Instytucji Zarządzającej (www.poir.gov.pl).

2Konkurs jest skierowany jedynie do przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w targach Hannover Messe 2017 (24-28 kwietnia 2017 r.) oraz w Międzynarodowej Wystawie Expo 2017 w Astanie.

 

Harmonogram naborów wniosków na rok 2015

 

ogłoszenie konkursu

wrzesień 2016 r.

rozpoczęcie naboru wniosków

październik 2016 r.

zakończenie naboru wniosków

grudzień 2017 r.