Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” Poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB” Pilotaż Granty dla Seal of excellence” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” Poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB” Pilotaż Granty dla Seal of excellence”.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP1 w terminie: od 24 maja 2017 r. do 21 czerwca 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00), W ramach pilotażu dofinansowanie może być przyznane na przygotowanie studium wykonalności dla projektów, które w programie Horyzont 2020, w ramach SMEI F1 H2020 uzyskały Seal of excellence. Grant będzie rozliczony na podstawie kwoty ryczałtowej.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy2, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru oraz posiadający certyfikat Seal of Excellence w SMEI F1 H2020, pod warunkiem, że nie otrzymali ze środków publicznych dofinansowania na projekt, którego dotyczy certyfikat ani nie składali na ten projekt wniosku do SMEI F2 H2020 (Fazy 2. Instrumentu MSP w ramach programu Horyzont 2020).

Grant będzie rozliczony na podstawie kwoty ryczałtowej.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi : 7 700 000,00 zł

Kwota ryczałtowa kosztów kwalifikowanych wynosi - 300 000,00 zł.

Maksymalna kwota grantu przyznawana przedsiębiorcy na jedno studium wykonalności wynosi:

- 210 000,00 zł dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców (w przypadku wyboru przez przedsiębiorcę pomocy de minimis lub pomocy publicznej) oraz dla średnich przedsiębiorców (w przypadku pomocy de minimis),

- 180 000,00 zł średnich przedsiębiorstw (w przypadku wyboru przez przedsiębiorcę pomocy publicznej).

W ramach umowy o powierzenie grantu przewiduje się możliwość uzyskania zaliczki w wysokości do 40% wartości grantu.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (w przypadku wyboru przez przedsiębiorcę pomocy de minimis), 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców (w przypadku wyboru przez przedsiębiorcę pomocy publicznej) oraz 60% dla średnich przedsiębiorstw (w przypadku wyboru przez przedsiębiorcę pomocy publicznej).

Zasady przeprowadzania konkursu

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu.

Dokumenty do pobrania:

Pełna dokumentacja do Poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB” Pilotaż Granty dla Seal of excellence”


[1] link do Generatora Wniosków będzie aktywny od 24 maja 2017 r.

[2] w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 r. z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.