Baza pytań i odpowiedzi dla POIR

ScaleUP

Pytania i odpowiedzi

Zgodnie z opisem założeń do Pilotażu Sale UP: Grantobiorca to „ podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego, który dysponuje zespołem posiadającym doświadczenie w realizacji działań o charakterze akceleracyjnym, prowadzący działalność na terytorium RP”.
Zgodnie z zapisami §1 pkt 1 Umowy o powierzenie grantu „ przez akcelerator – należy rozumieć podmiot działający na rzec rozwoju gospodarczego w szczególności poprzez oferowanie mikro przedsiębiorcom i małym przedsiębiorcom programów opartych m.in. na wsparciu doradczym i mentorskim, (…)
Zgodnie z zapisami § 1 pkt 6 Regulaminu Pilotażu Scale UP oraz zapisami umowy o powierzenie grantu: §1 pkt 7 – przez grantobiorcę należy rozumieć grantobiorcę zgodnie z zapisami art. 35 ust 5 ustawy wdrożeniowej.
Zgodnie z zapisami preambuły do umowy o powierzenie grantu, aplikować w konkursie mogą podmioty, które z zasady nie prowadzą działalności gospodarczej (np. jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, fundacje i stowarzyszenia nie prowadzące działalności gospodarczej).
W związku z tym, że zapisy §2 pkt 3 Regulaminu stoją niejako w sprzeczności z ww uregulowaniami i de facto zawężają dostęp do konkursu zainteresowanym podmiotom spełniającym kluczowe kryteria dostępu, prosimy Agencję o wskazanie jednoznacznego stanowiska czy warunkiem koniecznym jest prowadzenie działalności gospodarczej (wpis do właściwego rejestru) przez podmiot aplikujący w konkursie.

Opublikowano 21.11.2016

Po przeanalizowaniu zapisów wzoru umowy w ramach konkursu ScaleUp wydaje się, że opis sposobu rozliczeń pomiędzy Garntobiorcą a PARP jest mało czytelny co powoduje rozbieżności w interpretacji . Uprzejmie proszę o wskazanie właściwego schematu rozliczeń pomiędzy Grantobiorcą a PARP:
Wariant 1.
Po wniesieniu właściwego zabezpieczenia realizacji projektu (par. 13 ust.3) PARP przekazuje Grantobiorcy zaliczkę (par.11. ust.1) w wysokości nie wyższej niż 40 % finansowania określonego w par.5 ust.1 umowy o powierzenie grantu. Zaliczkę tę Grantobiorca rozlicza nie później niż do 6 m-cy od dnia otrzymania ostatniej transzy zaliczki pod warunkiem wydatkowania nie mniej niż 70%sumy łącznie przekazanych transz (par.11 ust.3)Następnie Grantobiorca rozliczając te 70% wnioskuje o kolejne transze płatności pośrednich w formie zaliczki nie rzadziej niż co 3 m-ce – rozliczając jednocześnie we wnioskach o płatność ponoszone wydatki do wysokości 90% wydatków kwalifikowalnych projektu (par.10 ust. 3). Do rozliczenia końcowego pozostaje 10% wartości projektu.

Do czego zatem ma służyć wskazany rachunek bankowy refundacyjny, skoro wszystkie płatności wpływają w formie zaliczek?
Wariant 2:
Grantobiorca otrzymuje zaliczkę w wysokości do 40% wartości projektu, pozostałe koszty pokrywa z własnych środków i otrzymuje refundację po rozliczeniu raz na 3 m-ce poniesionych kosztów. Rachunek zaliczkowy jest wykorzystany tylko raz – na wpłatę 40% wartości projektu. Pozostałe płatności w formie płatności pośrednich stanowią refundację kosztów wskazanych jako kwalifikowane w harmonogramie płatności i zatwierdzane do wypłaty przez PARP zgodnie z par. 10 ust.14.

Opublikowano 21.11.2016