Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu nr 1 w 2016 r. dla poddziałania 3.2.1 POIR "Badania na rynek".

Mając na uwadze konieczność przygotowania po zakończeniu oceny projektów protokołu z prac Komisji Oceny Projektów wraz z listą ocenionych projektów oraz w trosce o wysoką jakość przygotowanej dokumentacji, wydłużono termin na rozstrzygnięcie konkursu do 4 miesięcy.

Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 217, z późn. zm.), tj. i nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.
Zmiana obowiązuje od dnia publikacji.

Zmiana została uwzględniona w Regulaminie konkursu § 12  Informacja o przyznaniu dofinansowania ust. 4.