Komitet Monitorujący programu Inteligentny Rozwój zatwierdził zmienione kryteria dla poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek. Wprowadzono zmiany, które powinny ułatwić aplikowanie, szczególnie mikro i małym przedsiębiorcom, dla których:
- obniżono minimalną wartość kosztów kwalifikowanych do poziomu 5 mln zł,
- obniżono do 600 tys. zł wymaganą kwotę przychodów ze sprzedaży przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym min.12 m-cy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie wsparcia.

Ponadto dla wszystkich aplikujących:
- zastosowano preferencje (w miejsce obowiązku) dla projektów pozytywnie oddziałujących na zrównoważony rozwój,
- zmieniono punktację w kryterium „Przygotowanie projektu do realizacji”, w którym aż 2 dodatkowe punkty mogą uzyskać projekty, które są w pełni przygotowane do wdrażania już w momencie aplikowania, tj. posiadają pozwolenie na inwestycję lub decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo zaświadczenie o braku konieczności uzyskania takich decyzji czy pozwoleń.

Zwracamy także uwagę na możliwość organizacji konkursów dedykowanych z przeznaczeniem na projekty realizowane w lokalizacjach wymagających dodatkowej interwencji. Konkretne lokalizacje będą określane w regulaminie konkursu dedykowanego. Jednocześnie wprowadzono nowe kryterium formalne – specyficzne „Wnioskodawca złożył jeden wniosek o dofinansowanie w konkursach równoległych”.

Przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem innowacji produktowych będących wynikiem przeprowadzonych samodzielnie (lub zleconych) prac B+R, którzy chcieliby uzyskać wsparcie ze środków Poddziałania 3.2.1 POIR, Badania na rynek zapraszamy do składania projektów. Ogłoszenie naboru planowane jest 2 sierpnia br, termin składania wniosków: 5 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r. Konkurs jest podzielony na etapy, które kończą się odpowiednio 31 października i 31 grudnia br.
Przygotowując projekty zachęcamy do równoległego wnioskowania o pozwolenie na inwestycję lub decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych , co ułatwi uzyskanie dofinansowania oraz przyspieszy wdrożenie i rozliczenie projektu.