Utworzono: 26 lutego 2018

Publikujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w Etapie III konkursu nr 1/2017 r.

więcej

Utworzono: 26 lutego 2018

Zmienił się Regulamin konkursu dotyczący załącznika nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu  i załącznika nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.

więcej

Utworzono: 19 lutego 2018

22 marca br. rozpocznie się pierwsza runda tegorocznego konkursu „Bony na innowacje dla MŚP” (I etap usługowy) w ramach programu Inteligentny Rozwój. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli starać się o granty (nawet 340 tys. zł) na zakup od wykonawcy (jednostki naukowej) usługi opracowania nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

więcej

Utworzono: 14 lutego 2018

20 marca br. PARP rozpoczyna nabór wniosków w dwóch konkursach „Badania na rynek”(1), z których jeden jest przeznaczony dla miast średnich (2). W obu przypadkach przedmiotem dofinansowania mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe. Dotacje PARP można wykorzystać m.in. na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów, a także na zakup nieruchomości lub budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal. Konieczna jest realizacja projektów wdrażających wyniki prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie bądź zakupionych, dzięki którym na rynek zostanie wprowadzony nowy, bądź znacząco ulepszony produkt, wyrób lub usługa.

PARP oferuje mikro, małym i średnim przedsiębiorcom nawet 20 mln zł wsparcia na projekt, w tym 450 tys. zł na eksperymentalne prace rozwojowe i 0,5 mln zł na usługi doradcze.

Ułatwieniem w tej edycji konkursu jest obniżenie minimalnego budżetu projektu (kosztów kwalifikowalnych) dla średnich przedsiębiorców do 5 mln zł (wcześniej było to 10 mln zł). Druga istotną zmianą dla przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o dotacje jest dopuszczenie w tegorocznej edycji konkursu oparcia wdrożenia nowego produktu o wyniki zakupionych prac B+R. Do tej pory musiały to być wyłącznie prace prowadzone samodzielnie lub zlecone przez Wnioskodawcę.

(1) Konkursy w 2018 r. na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”.

(2) Lista miast średnich stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu.

 

Dokumentacja do poddziałania 3.2.1 Badania na rynek - nabór 2018 ogólny

Dokumentacja do poddziałania 3.2.1 Badania na rynek - nabór 2018 miasta średnie

Utworzono: 13 lutego 2018

8 lutego br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach IV etapu konkursu nr 1/2018 w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP".

więcej

Utworzono: 6 lutego 2018

31 stycznia 2018 r. zakończył się nabór wniosków w konkursie Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych w ramach poddziałania 2.3.3 programu Inteligentny Rozwój. W czterech etapach oceny złożono 5 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 17 951 400,42 zł.

więcej