Utworzono: 27 sierpnia 2018

Konkurs organizowany przez PARP w ramach poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP w ramach programu Inteligentny Rozwój skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, potrzebujących wsparcia we wdrożeniu nowego lub unowocześnionego wyrobu, usługi czy nowej technologii, albo usprawnień w procesie produkcji. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla projektów realizowanych poza województwem mazowieckim.

Łącznie będzie można otrzymać ponad 1 mln zł na usługi akredytowanych Instytucji Otoczenia Biznesu i realizację inwestycji związanej z wdrożeniem innowacyjnych produktów. Na rządowej liście znajduje się 130 IOB (m.in. centra transferu technologii oraz parki i inkubatory technologiczne), które obejmuje program dofinansowania. Agencja przeznaczyła na ten cel łącznie 70 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie internetowej PARP do 30 sierpnia 2018 r.

 

Utworzono: 23 sierpnia 2018

18 sierpnia 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Bony na innowacje dla MŚP* - etap II inwestycyjny.

W ramach naboru w Generatorze Wniosków zostało złożonych 5 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania  1 847 149,52 zł:

  • 2 wnioski na łączną kwotę 878 900,00 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, co stanowi 12,91% alokacji oraz
  • 3 wnioski na łączną kwotę 968 249,52 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie, co stanowi 1,53 % alokacji.

Wnioskodawców, którzy nie zdążyli złożyć wniosków w  II rundzie konkursu zachęcamy do aplikowania w trzeciej, która zakończy się 19 października br.

* II runda konkursu nr 2/2018 w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR 

Utworzono: 23 sierpnia 2018

Publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to brand *.  Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które spełniły kryteria wyboru i otrzymały wymaganą liczbę punktów. Łącznie dofinansowanie zostało przyznane 382 projektom.

Zgodnie z § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny projektu wraz z uzasadnieniem.

*Poddziałanie 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  konkurs nr 4/2018 r.

Wszystkie listy projektów

Utworzono: 21 sierpnia 2018

Publikujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w rundzie I, konkursu nr 2/2018

Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Łącznie dofinansowanie zostało przyznane dla 4 projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie na kwotę 1 580 253,00 zł .

Zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt.

 

Listy projektów w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla MŚP

Utworzono: 21 sierpnia 2018

W regulaminie konkursu nr 4/2018 w ramach poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 uległy zmianie kwoty przeznaczone na dofinansowanie projektów.

Dokumentacja

 

Utworzono: 17 sierpnia 2018

Zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu konkursu, 30 sierpnia 2018 r. o godz. 16:00 zostanie zamknięty nabór wniosków w ramach poddziałania 2.3.1 POIR Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Łączna kwota projektów złożonych w ramach I i II rundy konkursu
w 2018 r. wyniosła blisko 300% alokacji.

W związku z powyższym zmieniono brzmienie § 3 ust. 3 Regulaminu konkursu dla poddziałania.

Dokumentacja do poddziałania 2.3.1 POIR Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Utworzono: 16 sierpnia 2018

Informujemy, że zmienił się Regulamin konkursu dla konkursów nr 1 i 2 w 2018 r. w ramach podziałania 3.2.1 POIR . W rundach IV i V wprowadzono uproszczoną formułę przeprowadzenia oceny panelowej tj. zrezygnowano z konieczności przeprowadzenia prezentacji projektu przez Wnioskodawcę. Podczas Panelu Ekspertów będzie prowadzona dyskusja o projekcie pomiędzy Wnioskodawcą i członkami Komisji Oceny Projektów.

Wprowadzenie powyższej zmiany jest zgodne z art. 41 ust 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2018 poz. 1431).

Dokumentacja do podziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek - konkurs ogólny

Dokumentacja do podziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek - Inwestycje w miastach średnich