Utworzono: 7 maja 2018

7 maja w godz. 10:00 - 14:00 i 8 maja 2018 r. w godz. 10:00 - 12:00 przedsiębiorcy składający wnioski w konkursie Go to Brand mogą porozmawiać z ekspertem pod nr tel. 22 432 89 37.

Utworzono: 2 maja 2018

Już tylko do 8 maja br. firmy z sektora MŚP mogą ubiegać się o 850 tys. zł na promocję swoich marek produktowych za granicą w konkursie Go to Brand. Przedsiębiorcy mogą uzyskać m.in. refundację kosztów związanych z udziałem w międzynarodowych wydarzeniach branżowych czy doradztwo w zakresie zdobywania nowych rynków dla innowacyjnych produktów za granicą.

Budżet tej edycji konkursu wynosi aż 150 mln zł, z czego 30 mln zł przeznaczono na projekty z województwa mazowieckiego. Wysokość i poziom wsparcia uzależnione są od formy dofinansowania oraz lokalizacji i wielkości przedsiębiorstwa. Mikrofirma, która ubiega się o refundację kosztów promocji swojej marki w ramach pomocy de minimis, może liczyć nawet na 850 tys. zł (intensywność wsparcia 85%), o ile jest zarejestrowana poza województwem mazowieckim.

W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie m.in. do kosztów promocyjnych związanych z udziałem w kongresach, targach, konferencjach i misjach gospodarczych. Do tego zaliczają się wydatki poniesione na wynajem, budowę i obsługę stoiska, materiały promocyjne, organizację pokazów i degustacji, koszty podróży (transportu, ubezpieczenia, zakwaterowania) oraz reklama w mediach targowych. Wsparcie może obejmować ponadto usługi doradcze i szkolenia związane z ekspansją zagraniczną marki.

Wsparcie jest skierowane do przedsiębiorców działających w sektorach gospodarczych o wysokim potencjale innowacyjnym oraz chcących wypromować swoją markę na jednym z perspektywicznych rynków zagranicznych, tj. Algieria, Indie, Iran, Meksyk, Wietnam.

O dofinansowanie mogą starać się więc firmy, których specjalnością są biotechnologia i farmaceutyka, sprzęt medyczny budowle i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze, maszyny i urządzenia, moda, IT/ICT, jachty i łodzie rekreacyjne, polska żywność oraz branże kosmetyczna, meblarska czy usług prozdrowotnych. Przy ocenie wniosków pod uwagę brane są kody PKD wpisane do dokumentu rejestrowego przedsiębiorstwa.

 

 

Utworzono: 30 kwietnia 2018

Wprowadzono zmiany w Regulaminie konkursu oraz w Ogłoszeniu o konkursie do Poddziałania 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla MŚP. Zmiany dotyczą zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim do 9 154 884,83 zł.

 

Utworzono: 30 kwietnia 2018

Lista projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w Etapie IV konkursu nr 1/2017 r.
Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Łącznie dofinansowanie zostało przyznane dla 71 projektów, w tym dla 10 z województwa mazowieckiego i 61 z pozostałych województw.
Zgodnie z postanowieniami § 12 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt.

Pełna lista projektów

 

Utworzono: 27 kwietnia 2018

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria dostępu i zakwalifikowanych do oceny jakościowej w ramach pilotażu Poland Prize.

 

 

Utworzono: 27 kwietnia 2018

W związku z potrzebami zgłaszanymi do PARP przez Wnioskodawców przygotowujących wnioski o dofinansowanie projektów w konkursie Go to Brand* informujemy, że został zmodyfikowany załącznik nr 2.1 do wniosku o dofinansowanie Szczegółowy budżet projektu. Załącznik jest integralną częścią wniosku o dofinansowanie, w którym Wnioskodawcy prezentują budżet projektu.

W aktualizacji zdefiniowano zadanie 13, dotyczące szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy (określone w katalogu kosztów kwalifikowalnych w § 5 Regulaminu konkursu nr 4/2018) oraz usunięto formuły (kolumna C) ograniczające nazwy działań dla zadań od 4 do 11.
Zmiana ta ma charakter wyłącznie porządkowy i wychodzący naprzeciw oczekiwaniom Wnioskodawców, którzy zgłaszają trudności w modyfikacji arkusza kalkulacyjnego w sposób odpowiadający potrzebom prowadzonego konkursu.

Dokumenty przygotowane w oparciu o dotychczasowy wzór załącznika 2.1, określającego szczegółowy budżet projektu, będą akceptowane przez PARP, o ile przedstawione wyliczenia będą prawidłowe. Wprowadzona modyfikacja załącznika ma na celu wyłącznie ułatwienie Wnioskodawcom oszacowania budżetu szkolenia dotyczącego umiędzynarodowienia przedsiębiorcy, bez konieczności dokonywania zmian edytorskich w dokumencie.

* Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand poddziałania 3.3.3 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Utworzono: 25 kwietnia 2018

Prezentujemy listę cząstkową projektów spełniających kryteria dostępu i zakwalifikowanych do oceny jakościowej w ramach pilotażu Poland Prize.