Utworzono: 6 czerwca 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała 6 podmiotów, których zadaniem będzie stworzenie w Polsce lub przeniesienie z zagranicy ponad 100 nowych innowacyjnych przedsiębiorstw oferujących nowe produkty lub usługi oparte o przełomowe rozwiązania.

Akceleratory otrzymają na ten cel razem ok. 30 milionów zł dofinansowania. Akceleratory Poland Prize rozpoczną działania jeszcze w 3 kwartale tego roku, projekty potrwają do przełomu 2019 i 2020r. (1,5 roku). Poszukiwania startupów obejmą różne rynki zagraniczne, jak np. kraje Europy Wschodniej i Azji Środkowej, ale także startupowe huby, jak Londyn, Sztokholm i Berlin.

Program ma również poszerzyć rynek dla polskich inwestorów prywatnych – funduszy VC i aniołów biznesu. Celem pilotażu jest też przetestowanie i zbadanie efektywności różnych sposobów pozyskiwania zagranicznych startupów.

- Dzięki Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, programowi Start in Poland oraz instrumentom oferowanym w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju tworzymy w Polsce ekosystem dla innowacji. Kiedyś część polskich innowatorów szukała możliwości rozwoju poza granicami kraju, a dzisiaj nie tylko zapewniamy im warunki do działania w Polsce, ale idziemy krok dalej - chcemy ściągać do siebie nowe talenty z zagranicy. Ludzi, którzy realizując własne wizje w Polsce, przyczynią się do rozwoju naszego kraju  – powiedziała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Program Poland Prize jest inicjatywą rządową, która dąży do wykreowania Polski jako kraju pierwszego wyboru w Europie Środkowej, w którym można zakładać i rozwijać startupy. Pomimo pilotażowego charakteru Poland Prize, korzyści z jego realizacji uzyskają wprost startupy, ale również wpłynie on na rozwój różnych sektorów gospodarki Polski, zwłaszcza w zakresie innowacji i nowych technologii.

Potencjał dla rozwoju startupów w Polsce jest znaczący. W roku 2023 roku mają one generować nawet 2,2 mld zł, a liczba stworzonych dzięki nim miejsc pracy ma osiągnąć ponad 50 tysięcy.

- Polska jest dużym, atrakcyjnym rynkiem dla prowadzenia innowacyjnego biznesu – poprawiają się wskaźniki zamożności klientów i rosną ich oczekiwania wobec oferowanych produktów i usług. W naszym kraju jest dziś dobry klimat do rozwoju startupów – są pieniądze, klienci, wsparcie ze strony państwa. Polska jest też trampoliną do rozwoju na nowe rynki. PARP ma już doświadczenie w akceleracji startupów. Poland Prize zapewni kompleksowe wsparcie dla młodych innowatorów z zagranicy: od pomocy w osiedleniu się i rozpoczęciu działalności gospodarczej, po kontakty biznesowe z dużymi firmami i inwestorami. Zależy nam, by uczestnicy programu zostali w Polsce po jego zakończeniu i rozwijali swoje innowacyjne pomysły – wyjaśniła Patrycja Klarecka, prezes PARP.

Na każdy z sześciu programów składa się kompleksowy zakres działań: scouting (poszukiwanie startupów), nabór i selekcja, przygotowanie zagranicznego startupu do działania w Polsce, akceleracja oraz faza post-akceleracji, czyli nakreślenie dalszej ścieżki rozwoju w Polsce. Zespoły startupowe, otrzymają również wsparcie pomostowe od osoby, która będzie wspierać cudzoziemców we wszelkich sprawach związanych z pozyskiwaniem wiz, sprawach urzędowych i codziennych dotyczących życia w obcym kraju.

Lista wybranych podmiotów 

Pilotaż Poland Prize jest programem realizowanym w ramach rządowego programu wspierającego rozwój startupów „Start in Poland”. Powstał w trakcie prac PARP w procesie kreatywnym realizowanym w formule projektu PARP inno_LAB i jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.

Więcej

 

 

Utworzono: 6 czerwca 2018

PARP rozstrzygnęła czwarty, ostatni etap dwóch konkursów w ramach „Badań na rynek”: konkursu ogólnego i konkursu dla projektów realizowanych w miastach średnich ogłoszonych 2 sierpnia 2017 r. Dofinansowanie w ramach tego etapu otrzyma 25 projektów na łączną kwotę 254 170 740,00 zł wsparcia, w tym projekty realizowane w miastach średnich na kwotę 33 585 750,00 zł. Łącznie we wszystkich etapach obu konkursów do dofinansowania rekomendowano projekty na prawie 570 mln zł.

Jednakże przypominamy, że przedsiębiorcy z sektora MSP nadal mają możliwość ubiegania się o wsparcie na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych. Od 20  marca  2018 r. do 5 grudnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach dwóch konkursów ogłoszonych w lutym br.: konkursu ogólnego z alokacją 750 mln zł i konkursu dedykowanego dla miast średnich z alokacją 500 mln zł.

Aplikowanie w tych konkursach będzie dla przedsiębiorców zdecydowanie łatwiejsze z uwagi na bardziej przyjazną procedurę i możliwość uzupełniania i poprawiania wniosków wynikającą z nowelizacji tzw. ustawy wdrożeniowej. Doświadczenia PARP wskazują, że jej stosowanie ogranicza liczbę negatywnie ocenionych projektów, a tym samym zwiększa szansę uzyskania dofinansowania.

Ponadto ułatwieniem w tegorocznej edycji konkursów jest obniżenie minimalnego budżetu projektu (kosztów kwalifikowalnych) do 5 mln zł również dla średnich przedsiębiorców (wcześniej było to 10 mln zł) oraz umożliwienie oparcia wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu o zakupione wyniki prac B+R. Do tej pory musiały to być wyłącznie prace prowadzone samodzielnie lub zlecone przez Wnioskodawcę.

Zachęcamy do składania wniosków w trwającej II rundzie ww. konkursów, w której nabór zostanie zakończony 30 czerwca br. Kolejne rundy będą trwały do 31 sierpnia, 31 października i do 5 grudnia 2018 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (IV etap Konkurs ogólny)

Lista projektów wybranych do dofinansowania (IV etap Konkurs dedykowany miastom średnim)

Utworzono: 6 czerwca 2018

5 czerwca 2018 r. zakończył się nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach pilotażu Granty dla Seal of excellence. W ramach naboru w Generatorze Wniosków zostało złożonych 13 wniosków o powierzenie grantu na łączną kwotę dofinansowania 2,7 mln zł. Zgodnie z regulaminem konkursu wnioskodawcy są zobowiązani do formalnego potwierdzenia złożenia wniosków.

W związku z wyborem do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej 1 projektu, publikujemy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek POIR, konkurs nr 3 w 2017 r. III etap.

Utworzono: 4 czerwca 2018

31 maja 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP*. W Generatorze Wniosków złożono 112 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 79 175 246,60 zł.

*I runda konkursu nr 1/2018 w ramach poddziałania 2.3.1 programu Inteligentny Rozwój

Utworzono: 29 maja 2018

3 lipca br. PARP rozpoczyna nabór wniosków w ramach I rundy konkursu Design dla przedsiębiorców.  Przedsiębiorcy MŚP mogą otrzymać wsparcie na zakup usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt. Dodatkowo dofinansowaniu w ramach projektu podlegać mogą koszty realizacji inwestycji związanej z wprowadzeniem na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu. Pula środków w konkursie wynosi 70 mln zł. Wnioski można będzie składać w 3 rundach do 31 października 2018 r. 

Przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie maksymalnie do 425 tys. zł na skorzystanie z usług doradczych oraz do 700 tys. zł na inwestycje.

Pełna dokumentacja konkursu

Utworzono: 28 maja 2018

PARP wybrała akcelerator, który we współpracy z firmami z branży elektromobilności oraz start-upami wypracuje innowacyjne projekty dla rozwoju rynku pojazdów elektrycznych. Otrzyma on na ten cel 10 milionów złotych dofinansowania z Agencji i rozpocznie swoją działalność jeszcze w czerwcu tego roku. Pilotaż wpisuje się w rządowy Plan Rozwoju Elektromobilności.

Program Elektro ScaleUp ma zwiększyć podaż start-upów, które pracują nad rozwiązaniami w zakresie elektromobilności. Najbardziej istotnymi wyzwaniami w rozwoju tego rynku są obecnie bariery technologiczne, zwłaszcza dotyczące baterii i infrastruktury ładowania.

- Stawiamy na polską myśl techniczną i umiejętności młodych osób. Wiemy, że akceleracja przy udziale dużych firm, to istotny element pomocy dla przedsiębiorstw na wczesnych etapach ich rozwoju. Chcemy z tego mechanizmu korzystać m.in. przy wspieraniu perspektywicznych sektorów naszej gospodarki, takich jak elektromobilność. Branża ta ma szansę stać się przykładem budowania w Polsce przemysłu przyszłości. Dlatego pilotaż oparty jest właśnie o ten model współpracy – podkreśla Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Na program akceleracyjny złoży się kilka elementów. Pierwszym będzie wsparcie młodych firm przez mentorów, ekspertów biznesowych i technologicznych. Drugim - zapewnienie dostępu start-upom do polskich liderów rynku elektromobilności. Trzecim – dofinansowanie dla najlepszych start-upów w wysokości od 100 do 500 tys. złotych, które będą mogły przeznaczyć na prace nad rozwojem swojej technologii i przygotowaniem jej do wdrożenia.

- Rozwój elektromobilności w Polsce ma duże znaczenie dla wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Naszym zadaniem jest wypracowanie optymalnych instrumentów wsparcia mających na celu stymulowanie popularyzacji pojazdów zero- i niskoemisyjnych. Stawiamy sobie ambitne cele, które chcemy osiągać we współpracy z przedsiębiorcami, instytucjami oraz stroną społeczną. Inicjatywy, takie jak uruchomienie przez PARP kolejnego programu dla branży sprawiają, że realizacja tych zadań staje się coraz bardziej realna i efektywna - mówi Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii.

Panel ekspertów, w  skład którego weszli przedstawiciele PARP, Ministerstwa Energii i PFR Ventures, wybrał najlepszą koncepcję realizacji przedsięwzięcia. Projekt pn. Pilot Maker Electro będzie realizowany przez techBrainers sp. z o.o. Zaproponowana koncepcja akceleracji opiera się na indywidualnym podejściu do każdego z uczestników programu oraz zapewnieniu wielokrotnego testowania produktu. Projekt zostanie zakończony w kwietniu 2020 r., a wśród zakładanych rezultatów przewidziano m.in. 23 pilotażowe wdrożenia.

- Zależy nam na tym, żeby Elektro ScaleUp przyniósł konkretny efekt dla rozwoju branży, a startupy, które wezmą w nim udział otrzymały pierwsze zlecenia. Dlatego założenia programu wypracowaliśmy we współpracy ze wszystkimi interesariuszami tego sektora, tj. startupami, akceleratorami, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego odpowiedzialnymi za zakup taboru transportu publicznego. Tworząc ten program czerpaliśmy także z doświadczeń realizowanego przez PARP programu ScaleUp, który skutecznie połączył duże firmy ze startupami – wyjaśnia Patrycja Klarecka, Prezes PARP.

Pilotaż Elektro ScaleUp jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.

Więcej informacji na temat założeń pilotażu