Utworzono: 21 września 2018

Informujemy, że w odpowiedzi na konkurs nr 1/2018 dla działania 2.5 POIR Programy akceleracyjne, złożono 22 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 288 481 044,06 zł.  Wnioskowane dofinansowanie stanowi 240,40 % kwoty alokacji dostępnej w ramach konkursu. Zgodnie z Regulaminem konkursu trwa weryfikacja wniosków.

Utworzono: 20 września 2018

Informujemy o ogłoszeniu dodatkowej - V rundy w konkursie nr 3/2018 poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nabór wniosków o dofinansowanie odbywał się będzie w terminie od 21 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

Informacja o V rundzie konkursu zawarta została w par.3 ust. 3  zaktualizowanego Regulaminu konkursu.

Dokumentacja konkursowa

Utworzono: 7 września 2018

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca POIR wprowadziła we wzorcowych postanowieniach umownych usprawnienie polegające na dopuszczeniu zmian w projekcie:

1) bez konieczności wyrażania zgody instytucji będącej stroną umowy, polegające na przesunięciu terminu realizacji poszczególnych działań i etapów projektu określonych we wniosku o dofinansowanie, o ile zmiana ta nie przekracza 3 miesięcy i jednocześnie pozostaje bez wpływu na ustalony w umowie termin złożenia wniosku o płatność końcową;

2) za zgodą instytucji będącej stroną umowy, ale bez konieczności aneksowania umowy o dofinansowanie, polegające na przesunięciu terminu realizacji poszczególnych działań i etapów projektu określonych we wniosku o dofinansowanie powyżej 3 miesięcy, ale jednocześnie bez wpływu na ustalony w umowie termin złożenia wniosku o płatność końcową;

3) bez konieczności wyrażania zgody instytucji będącej stroną umowy, polegające na przesunięciu pomiędzy poszczególnymi kategoriami kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem bez wpływu na zakres rzeczowy projektu do 15% wartości kwoty danej kategorii kosztów, do której następuje przesunięcie;

4) za zgodą instytucji będącej stroną umowy, ale bez konieczności aneksowania umowy o dofinansowanie, polegających na przesunięciu pomiędzy poszczególnymi kategoriami kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem bez wpływu na zakres rzeczowy projektu powyżej 15% wartości kwoty danej kategorii kosztów, do której następuje przesunięcie.

Ponadto, Instytucja Zarządzająca POIR wprowadziła zmiany dotyczące nałożenia na beneficjenta obowiązku informowania IP o  miejscu przechowywania dokumentacji w przypadku zawieszenia lub zaprzestania działalności.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

Dokumentacja do poddziałania 3.2.1 POIR - Badania na rynek - nabór 2018 miasta średnie

Dokumentacja do poddziałania 3.2.1 POIR - Badania na rynek - nabór 2018 ogólny

Utworzono: 6 września 2018

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, wprowadzono zmiany we wzorze umowy o dofinansowanie w konkursie Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand* stanowiącej załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu nr 4/2018 w zakresie:

 1. zmian wymagających poinformowania Instytucji Pośredniczącej – została wprowadzona możliwość zmiany terminów realizacji poszczególnych działań i etapów Projektu określonych we wniosku o dofinansowanie, o ile zmiana ta nie przekracza 3 miesięcy i jednocześnie pozostaje bez wpływu na ustalony w umowie termin zakończenia realizacji projektu (§ 15 ust. 2 pkt 4 umowy);
 2. wymagających uzyskania pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej – zmiana terminu realizacji poszczególnych działań i etapów Projektu określonych we wniosku o dofinansowanie powyżej 3 miesięcy (§ 15 ust. 3 pkt 3 umowy) i przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem powyżej 15% do 25% wartości kwoty danej kategorii kosztów, do której następuje przesunięcie (§ 15 ust. 3 pkt 4 umowy) nie wymagają zmiany umowy w formie aneksu;
 3. 3. wymagających poinformowania Instytucji Pośredniczącej w kolejnym wniosku o płatność przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem do 15% wartości kwoty danej kategorii wydatków (§ 15 ust. 4 pkt 1 umowy).

  Ponadto, MInisterstwo Inwestycji i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca POIR) nałożyła na beneficjenta obowiązek informowania Instytucji Pośredniczącej o miejscu przechowywania dokumentacji w przypadku zawieszenia lub zaprzestania działalności (postanowienia § 12 ust. 12 umowy).
  Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

  *poddziałanie 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

  Utworzono: 5 września 2018

  Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju PARP wprowadziła dodatkowy zapis we wzorze do umowy o dofinansowanie w konkursie Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych*. W § 12 dodano ust. 13 w następującym brzmieniu: „W przypadku zawieszenia lub zaprzestania działalności przez beneficjenta przed zakończeniem okresu, o którym mowa w ust. 12, beneficjent zobowiązany jest poinformować niezwłocznie w formie pisemnej Instytucję Pośredniczącą o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu.”

  *konkurs nr 3 poddziałania 2.3.3. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

  Dokumentacja

  Utworzono: 5 września 2018

  Od 17 lipca do 4 września 2018 r. w konkursie Programy akceleracyjne* złożono 21 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 278 322 794,76 zł. Wnioskowane dofinansowanie stanowi 231,94% kwoty alokacji dostępnej w ramach konkursu. Zgodnie z Regulaminem konkursu trwa weryfikacja wniosków.

  *konkurs nr 1/2018 w ramach działania 2.5 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

  Utworzono: 4 września 2018

  31 sierpnia 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w III rundzie konkursu Ochrona własności przemysłowej*. W generatorze złożono 4 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 383 071,05 zł, w tym 2 w woj. mazowieckim na kwotę
  11 921,05 zł.

  *konkurs nr 1/2018 w ramach poddziałania 2.3.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój