Utworzono: 5 października 2018

Prezentujemy listy projektów złożonych w III rundzie konkursów nr 1 i 2  w 2018 r. w ramach poddziałania Badaniach na rynek, spełniających kryteria I etapu oceny i zakwalifikowanych do II etapu oceny.

Utworzono: 3 października 2018

W związku ze zmianami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które obowiązują od 23 sierpnia 2017 r., informujemy o interpretacji Instytucji Zarządzającej odnoszącej się do sposobu publikacji zapytań ofertowych w ramach zasady konkurencyjności.

Interpretacja dotyczy wyłącznie postępowań ofertowych, przeprowadzanych zgodnie z zasadą konkurencyjności, wszczętych po 1 stycznia 2018 r., dla Projektów realizowanych w ramach Konkursu nr 1/2017 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, dla którego nabór wniosków prowadzono w terminie od 8 czerwca 2017 r. do 8 lutego 2018 r.

W ocenie Instytucji Zarządzającej PO IR w przypadku gdy Wnioskodawca nie opublikował zapytania ofertowego na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, ale upublicznił zapytanie ofertowe na stronie Internetowej Instytucji Pośredniczącej[1], upublicznienie zapytania ofertowego poprzez zamieszczenie go na stronie Instytucji Pośredniczącej[2] należy uznać za wystarczające dla zapewnienia konkurencyjności przy wyborze wykonawców w ramach projektów przedłożonych do dofinansowania.

 

[1] Publikacja na stronie www.parp.gov.pl poprzez Lokalny System Informatyczny 1420 (https://lsi1420.parp.gov.pl/)

[2] Jw.

 

Dokumentacja dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.2 POIR, konkurs I, rok 2017

Utworzono: 2 października 2018

30 września 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach II rundy konkursu nr 1/2018 w ramach Poddziałania 2.3.5 POIR Design dla przedsiębiorców*.

W Generatorze Wniosków zostało złożonych 111 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 57 259 907,10 zł:

  • 25 wniosków na kwotę 13 584 970,00 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim,
  • 86 wniosków na kwotę 43 674 937,10 zł dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie.

*II runda konkursu nr 1/2018 w ramach Poddziałania 2.3.5 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Utworzono: 1 października 2018

Prezentujemy listę projektów, które zostały zakwalifikowane do II etapu oceny w ramach konkursu nr 1/2018 r. dla działania 2.5 POIR Programy akceleracyjne.

http://poir.parp.gov.pl/lista-projektow/listy-projektow-dla-dzialania-2-5-poir-programy-akceleracyjne 

 

Utworzono: 28 września 2018

24 września 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach III rundy konkursu nr 1/2018 w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP" - etap I usługowy.

W ramach naboru w Generatorze Wniosków zostało złożonych 112 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 29 908 664,60 zł :

  • 24 wniosków na  kwotę 6 859 982,11 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, co stanowi 100,74 % alokacji
  • 88 wniosków na kwotę 23 048 682,49 zł dla projektów w pozostałych województwach, co stanowi 36,48 % alokacji.

Wnioskodawców, którzy nie zdążyli złożyć wniosków w III rundzie konkursu zachęcamy do aplikowania w kolejnej rundzie, która zakończy się 22 listopada br.

Utworzono: 28 września 2018

W czwartej rundzie konkursu nr 3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych* od 27 lipca do 20 września 2018 r. w Generatorze Wniosków złożono 4 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 15 754 520,04 zł, co stanowi 39,39 % kwoty alokacji dostępnej w ramach konkursu.

*poddziałanie  2.3.3  Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój

Utworzono: 25 września 2018

Prezentujemy cząstkową listę projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny w ramach konkursu nr 1/2018 r. działanie 2.5 POIR Programy akceleracyjne .

Lista projektów dla działania 2.5 POIR Programy akceleracyjne.