Utworzono: 28 maja 2018

PARP wybrała akcelerator, który we współpracy z firmami z branży elektromobilności oraz start-upami wypracuje innowacyjne projekty dla rozwoju rynku pojazdów elektrycznych. Otrzyma on na ten cel 10 milionów złotych dofinansowania z Agencji i rozpocznie swoją działalność jeszcze w czerwcu tego roku. Pilotaż wpisuje się w rządowy Plan Rozwoju Elektromobilności.

Program Elektro ScaleUp ma zwiększyć podaż start-upów, które pracują nad rozwiązaniami w zakresie elektromobilności. Najbardziej istotnymi wyzwaniami w rozwoju tego rynku są obecnie bariery technologiczne, zwłaszcza dotyczące baterii i infrastruktury ładowania.

- Stawiamy na polską myśl techniczną i umiejętności młodych osób. Wiemy, że akceleracja przy udziale dużych firm, to istotny element pomocy dla przedsiębiorstw na wczesnych etapach ich rozwoju. Chcemy z tego mechanizmu korzystać m.in. przy wspieraniu perspektywicznych sektorów naszej gospodarki, takich jak elektromobilność. Branża ta ma szansę stać się przykładem budowania w Polsce przemysłu przyszłości. Dlatego pilotaż oparty jest właśnie o ten model współpracy – podkreśla Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Na program akceleracyjny złoży się kilka elementów. Pierwszym będzie wsparcie młodych firm przez mentorów, ekspertów biznesowych i technologicznych. Drugim - zapewnienie dostępu start-upom do polskich liderów rynku elektromobilności. Trzecim – dofinansowanie dla najlepszych start-upów w wysokości od 100 do 500 tys. złotych, które będą mogły przeznaczyć na prace nad rozwojem swojej technologii i przygotowaniem jej do wdrożenia.

- Rozwój elektromobilności w Polsce ma duże znaczenie dla wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Naszym zadaniem jest wypracowanie optymalnych instrumentów wsparcia mających na celu stymulowanie popularyzacji pojazdów zero- i niskoemisyjnych. Stawiamy sobie ambitne cele, które chcemy osiągać we współpracy z przedsiębiorcami, instytucjami oraz stroną społeczną. Inicjatywy, takie jak uruchomienie przez PARP kolejnego programu dla branży sprawiają, że realizacja tych zadań staje się coraz bardziej realna i efektywna - mówi Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii.

Panel ekspertów, w  skład którego weszli przedstawiciele PARP, Ministerstwa Energii i PFR Ventures, wybrał najlepszą koncepcję realizacji przedsięwzięcia. Projekt pn. Pilot Maker Electro będzie realizowany przez techBrainers sp. z o.o. Zaproponowana koncepcja akceleracji opiera się na indywidualnym podejściu do każdego z uczestników programu oraz zapewnieniu wielokrotnego testowania produktu. Projekt zostanie zakończony w kwietniu 2020 r., a wśród zakładanych rezultatów przewidziano m.in. 23 pilotażowe wdrożenia.

- Zależy nam na tym, żeby Elektro ScaleUp przyniósł konkretny efekt dla rozwoju branży, a startupy, które wezmą w nim udział otrzymały pierwsze zlecenia. Dlatego założenia programu wypracowaliśmy we współpracy ze wszystkimi interesariuszami tego sektora, tj. startupami, akceleratorami, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego odpowiedzialnymi za zakup taboru transportu publicznego. Tworząc ten program czerpaliśmy także z doświadczeń realizowanego przez PARP programu ScaleUp, który skutecznie połączył duże firmy ze startupami – wyjaśnia Patrycja Klarecka, Prezes PARP.

Pilotaż Elektro ScaleUp jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.

Więcej informacji na temat założeń pilotażu

Utworzono: 25 maja 2018

70 mln zł czeka na mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w puli konkursu Bony na innowacje dla MŚP (I etap usługowy). PARP rozpoczęła 2 rundę naboru wniosków, która zakończy się 23 lipca br. Wsparcie może być przeznaczone na zakup od jednostki naukowej usługi opracowania nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Dofinansowanie projektu może wynieść nawet 340 tys. zł.

Utworzono: 23 maja 2018

22 maja 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Bonów na innowacje dla MŚP* - etap I usługowy.

więcej

Utworzono: 10 maja 2018

9 maja 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach I rundy konkursów nr 1/2018 (konkurs ogólny) i 2/2018 (konkurs dla miast średnich) w ramach poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek.

W I rundzie konkursu ogólnego w Generatorze Wniosków złożono 22 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 169 485 555,49 . W konkursie dla miast średnich złożono 8 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 69 788 700,00 .

Wnioskodawców, którzy nie zdążyli złożyć wniosków w I rundzie ww. konkursów zachęcamy do aplikowania w kolejnej rundzie, która zakończy się 30 czerwca br.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu:

Jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie zlokalizowanych:

1)  w województwie mazowieckim przekroczy 300 % kwoty przeznaczonej na dofinansowanie tych projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim może ulec skróceniu;

2)  w województwach innych niż mazowieckie przekroczy 300 % kwoty przeznaczonej na dofinansowanie tych projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie może ulec skróceniu.

O skróceniu terminu naboru PARP poinformuje nie później niż na 5 dni roboczych przed planowanym terminem zakończenia naboru.

Utworzono: 10 maja 2018

8 maja 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie nr 4/2018 w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand”.

W Generatorze Wniosków złożono 666 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 275 356 118,28 zł:

  • 208 wnioski na kwotę 85 350 037,12 zł dla projektów zlokalizowanych w woj. mazowieckim,
  • 458 wniosków na kwotę 190 006 081,16 zł dla projektów zlokalizowanych w woj. innych niż mazowieckie.
Utworzono: 8 maja 2018

Już od dzisiaj do 5 czerwca br. przedsiębiorcy MŚP mogą starać się o wsparcie w ramach drugiej edycji grantów Seal of Excellence. Polskie firmy posiadające ten certyfikat mogą otrzymać nawet 210 tys. zł na weryfikację potencjału technicznego i komercyjnego produktu/usługi/technologii oraz opracowanie studium wykonalności.

O grant z puli 3,78 mln zł mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy uzyskali certyfikat Seal of Excellence (tzw. pieczęć doskonałości), w ramach Fazy 1 Instrumentu MSP Horyzont 2020 albo nabyli autorskie prawa majątkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do projektu, który uzyskał Seal of Excellence. Ułatwieniem dla wnioskodawców jest m.in. jedynie formalna ocena wniosku, granty będą rozliczane ryczałtowo, a wnioskodawca ma możliwość wyboru czy grant będzie stanowił pomoc publiczną, czy pomoc de minimis. W ramach umowy o powierzenie grantu jest przewidziana możliwość uzyskania zaliczki w 40% jego wartości. Granty będą rozliczone na podstawie kwoty ryczałtowej, która wynosi 300 tys. zł.

Utworzono: 7 maja 2018

30 kwietnia 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w I rundzie konkursu nr 1/2018 w ramach poddziałania 2.3.4 POIR „Ochrona własności przemysłowej".

W Generatorze Wniosków złożono 11 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 2 375 242,50 zł:

  • 3 wnioski na kwotę 795 050,00 zł dla projektów zlokalizowanych w woj. mazowieckim,
  • 9 wniosków na kwotę 1 580 192,50 zł dla projektów zlokalizowanych w woj. innych niż mazowieckie.