Utworzono: 2 lipca 2018

30 czerwca 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach II rundy konkursów nr 1/2018 (konkurs ogólny) i 2/2018 (konkurs dla miast średnich) w ramach poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek.

W II rundzie konkursu ogólnego w Generatorze Wniosków złożono 20 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 144 008 628,99 zł. W konkursie dla miast średnich złożono 15 wniosków na kwotę 137 288 817,00 zł.

Wnioskodawców, którzy nie zdążyli złożyć wniosków w II rundzie ww. konkursów zachęcamy do aplikowania w kolejnej rundzie, która zakończy się 31 sierpnia br.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu:
Jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie zlokalizowanych:

  1.  w województwie mazowieckim przekroczy 300 % kwoty przeznaczonej na dofinansowanie tych projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim może ulec skróceniu;
  2. w województwach innych niż mazowieckie przekroczy 300 % kwoty przeznaczonej na dofinansowanie tych projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie może ulec skróceniu.


O skróceniu terminu naboru poinformujemy nie później niż na 5 dni roboczych przed planowanym zakończeniem.

 

29 czerwca 2018 r. (piątek), zapraszamy do zadawania pytań konsultantom Infolinii PARP za pomocą formularzaZ powodu prac serwisowych w godz. 10:00-14:00 adres e-mail będzie zablokowany.

Utworzono: 27 czerwca 2018

Od 2 lipca 2018 r. zapraszamy do kontaktu z konsultantami PARP od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 16:30 z wyjątkiem dni wolnych.

Nr Infolinii:

801 332 202
22 574 07 07

Utworzono: 26 czerwca 2018

Prezentujemy  kolejne listy projektów złożonych w I rundzie konkursów nr 1 i 2  w 2018 r. w ramach poddziałania Badaniach na rynek, spełniających kryteria I Etapu oceny i zakwalifikowanych do II Etapu oceny:

Lista projektów zakwalifikowanych do II Etapu cz.2 konkurs 2 2018 I runda

Lista projektów zakwalifikowanych do II Etapu cz.4 konkurs 1 2018 I runda

Tu można sprawdzić wszystkie listy dla działania Badania na rynek

 

Utworzono: 26 czerwca 2018

Umowa o powierzenie grantu dla Elektro ScaleUp została zaktualizowana w zakresie poprawnego odwołania w § 9 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie: "Grantobiorca zobowiązany jest do złożenia do Agencji w terminie 90 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj. do dnia ………..2018 r. kopii umów zawartych z odbiorcami technologii oraz dokumentów potwierdzających otrzymanie od odbiorców technologii finansowania, w wysokości co najmniej 50% kosztów operacyjnych określonych w § 5 ust. 2 pkt 2 zgodnie z § 6 regulaminu naboru".

Wprowadzone zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

 

Poprawiony wzór umowy: Zał. 5 Wzór umowy - obowiązuje od 26.06.2018 r.

Pełna dokumentacja

Utworzono: 26 czerwca 2018

Lista projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.4 Ochrona Własności Przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w Rundzie I konkursu nr 1/2018 r.
Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Łącznie dofinansowanie zostało przyznane dla 8 projektów, w tym dla 3 z województwa mazowieckiego i 5 z pozostałych województw.
Zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt.

Pełna lista projektów

 

Utworzono: 21 czerwca 2018

Informujemy, że zmienił się Regulamin konkursu dla konkursów nr 1 i 2 w 2018r. w ramach podziałania 3.2.1 POIR,  wzór wniosku o dofinansowanie projektu stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu oraz Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu stanowiąca załącznik nr 3 do Regulaminu.

Wprowadzono konieczność dołączania do wniosku o dofinansowanie upoważnienia dla banku do przekazania informacji objętych tajemnicą bankową. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr 1 oraz załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu nr 2.

Wprowadzenie powyższej zmiany jest zgodne z art. 41 ust 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1460 z późn.zm.).

 

Dokumentacja do poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek - konkurs ogólny

Dokumentacja do poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek - konkurs dedykowany miastom średnim