Utworzono: 17 lipca 2017

17 lipca br. PARP ogłosiła listę 16 projektów rekomendowanych do dofinansowania w konkursie Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock*. Projekty będą realizowane przez firmy działające m.in. w branżach: finansów i ubezpieczeń, opieki zdrowotnej, przemysłu wytwórczego, handlu hurtowego i detalicznego, informacji i komunikacji.

więcej

Utworzono: 17 lipca 2017

Prezentujemy kolejną (dziewiątą) listę projektów złożonych w konkursie nr 1 w 2017r. w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.

więcej

Utworzono: 14 lipca 2017

Informujemy, że w § 3 ust. 5 pkt 2 Regulaminu konkursu dla poddziałania 2.3.1 POIR Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP – I konkurs w 2017 r. wprowadzona została korekta kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie. Kwota ta zgodnie z ogłoszeniem o konkursie wynosi 40 500 000 zł. Aktualizacja Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie PARP, tj. 14 lipca br.

więcej

Utworzono: 6 lipca 2017

Publikujemy zaktualizowane listy zawartych umów dla projektów, które dotychczas otrzymały dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej".

więcej

Utworzono: 6 lipca 2017

Publikujemy zaktualizowane listy zawartych umów dla projektów, które dotychczas otrzymały dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

więcej

Utworzono: 5 lipca 2017

Komitet Monitorujący programu Inteligentny Rozwój zatwierdził zmienione kryteria dla poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek. Wprowadzono zmiany, które powinny ułatwić aplikowanie, szczególnie mikro i małym przedsiębiorcom, dla których:
- obniżono minimalną wartość kosztów kwalifikowanych do poziomu 5 mln zł,
- obniżono do 600 tys. zł wymaganą kwotę przychodów ze sprzedaży przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym min.12 m-cy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie wsparcia.

Ponadto dla wszystkich aplikujących:
- zastosowano preferencje (w miejsce obowiązku) dla projektów pozytywnie oddziałujących na zrównoważony rozwój,
- zmieniono punktację w kryterium „Przygotowanie projektu do realizacji”, w którym aż 2 dodatkowe punkty mogą uzyskać projekty, które są w pełni przygotowane do wdrażania już w momencie aplikowania, tj. posiadają pozwolenie na inwestycję lub decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo zaświadczenie o braku konieczności uzyskania takich decyzji czy pozwoleń.

Zwracamy także uwagę na możliwość organizacji konkursów dedykowanych z przeznaczeniem na projekty realizowane w lokalizacjach wymagających dodatkowej interwencji. Konkretne lokalizacje będą określane w regulaminie konkursu dedykowanego. Jednocześnie wprowadzono nowe kryterium formalne – specyficzne „Wnioskodawca złożył jeden wniosek o dofinansowanie w konkursach równoległych”.

Przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem innowacji produktowych będących wynikiem przeprowadzonych samodzielnie (lub zleconych) prac B+R, którzy chcieliby uzyskać wsparcie ze środków Poddziałania 3.2.1 POIR, Badania na rynek zapraszamy do składania projektów. Ogłoszenie naboru planowane jest 2 sierpnia br, termin składania wniosków: 5 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r. Konkurs jest podzielony na etapy, które kończą się odpowiednio 31 października i 31 grudnia br.
Przygotowując projekty zachęcamy do równoległego wnioskowania o pozwolenie na inwestycję lub decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych , co ułatwi uzyskanie dofinansowania oraz przyspieszy wdrożenie i rozliczenie projektu.

Utworzono: 4 lipca 2017

PARP ogłosiła kolejny konkurs „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP” w ramach programu Inteligentny Rozwój, adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium RP. Celem konkursu jest wsparcie MŚP w procesie opracowania i wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

więcej