Utworzono: 17 sierpnia 2018

Zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu konkursu, 30 sierpnia 2018 r. o godz. 16:00 zostanie zamknięty nabór wniosków w ramach poddziałania 2.3.1 POIR Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Łączna kwota projektów złożonych w ramach I i II rundy konkursu
w 2018 r. wyniosła blisko 300% alokacji.

W związku z powyższym zmieniono brzmienie § 3 ust. 3 Regulaminu konkursu dla poddziałania.

Dokumentacja do poddziałania 2.3.1 POIR Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Utworzono: 16 sierpnia 2018

Informujemy, że zmienił się Regulamin konkursu dla konkursów nr 1 i 2 w 2018 r. w ramach podziałania 3.2.1 POIR . W rundach IV i V wprowadzono uproszczoną formułę przeprowadzenia oceny panelowej tj. zrezygnowano z konieczności przeprowadzenia prezentacji projektu przez Wnioskodawcę. Podczas Panelu Ekspertów będzie prowadzona dyskusja o projekcie pomiędzy Wnioskodawcą i członkami Komisji Oceny Projektów.

Wprowadzenie powyższej zmiany jest zgodne z art. 41 ust 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2018 poz. 1431).

Dokumentacja do podziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek - konkurs ogólny

Dokumentacja do podziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek - Inwestycje w miastach średnich

Utworzono: 13 sierpnia 2018

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca POIR wprowadziła we wzorcowych postanowieniach umownych usprawnienie polegające na dopuszczeniu zmian w projekcie:

1) bez konieczności wyrażania zgody instytucji będącej stroną umowy, polegające na przesunięciu terminu realizacji poszczególnych działań i etapów projektu określonych we wniosku o dofinansowanie, o ile zmiana ta nie przekracza 3 miesięcy i jednocześnie pozostaje bez wpływu na ustalony w umowie termin złożenia wniosku o płatność końcową;

2) za zgodą instytucji będącej stroną umowy, ale bez konieczności aneksowania umowy o dofinansowanie, polegające na przesunięciu terminu realizacji poszczególnych działań i etapów projektu określonych we wniosku o dofinansowanie powyżej 3 miesięcy, ale jednocześnie bez wpływu na ustalony w umowie termin złożenia wniosku o płatność końcową;

3) bez konieczności wyrażania zgody instytucji będącej stroną umowy, polegające na przesunięciu pomiędzy poszczególnymi kategoriami kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem bez wpływu na zakres rzeczowy projektu do 15% wartości kwoty danej kategorii kosztów, do której następuje przesunięcie;

4) za zgodą instytucji będącej stroną umowy, ale bez konieczności aneksowania umowy o dofinansowanie, polegających na przesunięciu pomiędzy poszczególnymi kategoriami kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem bez wpływu na zakres rzeczowy projektu powyżej 15% wartości kwoty danej kategorii kosztów, do której następuje przesunięcie.

Ponadto, Instytucja Zarządzająca POIR wprowadziła zmiany dotyczące nałożenia na beneficjenta obowiązku informowania IP o  miejscu przechowywania dokumentacji w przypadku zawieszenia lub zaprzestania działalności.

Dodatkowo zmieniono brzmienie § 9 ust. 2 oraz § 16 ust. 8 umowy o dofinansowanie.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zmieniono brzmienie § 4 ust. 7
pkt. 1 Regulaminu Konkursu w ramach Poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

Dokumentacja poddziałania 2.3.1 POIR Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Utworzono: 13 sierpnia 2018

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca POIR wprowadziła we wzorcowych postanowieniach umownych usprawnienie polegające na dopuszczeniu zmian w projekcie:

1) bez konieczności wyrażania zgody instytucji będącej stroną umowy, polegające na przesunięciu terminu realizacji poszczególnych działań i etapów projektu określonych we wniosku o dofinansowanie, o ile zmiana ta nie przekracza 3 miesięcy i jednocześnie pozostaje bez wpływu na ustalony w umowie termin złożenia wniosku o płatność końcową;

2) za zgodą instytucji będącej stroną umowy, ale bez konieczności aneksowania umowy o dofinansowanie, polegające na przesunięciu terminu realizacji poszczególnych działań i etapów projektu określonych we wniosku o dofinansowanie powyżej 3 miesięcy, ale jednocześnie bez wpływu na ustalony w umowie termin złożenia wniosku o płatność końcową;

3) bez konieczności wyrażania zgody instytucji będącej stroną umowy, polegające na przesunięciu pomiędzy poszczególnymi kategoriami kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem bez wpływu na zakres rzeczowy projektu do 15% wartości kwoty danej kategorii kosztów, do której następuje przesunięcie;

4) za zgodą instytucji będącej stroną umowy, ale bez konieczności aneksowania umowy o dofinansowanie, polegających na przesunięciu pomiędzy poszczególnymi kategoriami kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem bez wpływu na zakres rzeczowy projektu powyżej 15% wartości kwoty danej kategorii kosztów, do której następuje przesunięcie.

Ponadto, Instytucja Zarządzająca POIR wprowadziła zmiany dotyczące nałożenia na beneficjenta obowiązku informowania IP o  miejscu przechowywania dokumentacji w przypadku zawieszenia lub zaprzestania działalności.

Dodatkowo zmieniono brzmienie § 19 ust. 5 pkt 5 umowy o dofinansowanie.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

Dokumentacja  poddziałania 2.3.4 POIR Ochrona własności przemysłowej

Utworzono: 13 sierpnia 2018

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca POIR wprowadziła we wzorcowych postanowieniach umownych usprawnienie polegające na dopuszczeniu zmian w projekcie:

1) bez konieczności wyrażania zgody instytucji będącej stroną umowy, polegające na przesunięciu terminu realizacji poszczególnych działań i etapów projektu określonych we wniosku o dofinansowanie, o ile zmiana ta nie przekracza 3 miesięcy i jednocześnie pozostaje bez wpływu na ustalony w umowie termin złożenia wniosku o płatność końcową;

2) za zgodą instytucji będącej stroną umowy, ale bez konieczności aneksowania umowy o dofinansowanie, polegające na przesunięciu terminu realizacji poszczególnych działań i etapów projektu określonych we wniosku o dofinansowanie powyżej 3 miesięcy, ale jednocześnie bez wpływu na ustalony w umowie termin złożenia wniosku o płatność końcową;

3) bez konieczności wyrażania zgody instytucji będącej stroną umowy, polegające na przesunięciu pomiędzy poszczególnymi kategoriami kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem bez wpływu na zakres rzeczowy projektu do 15% wartości kwoty danej kategorii kosztów, do której następuje przesunięcie;

4) za zgodą instytucji będącej stroną umowy, ale bez konieczności aneksowania umowy o dofinansowanie, polegających na przesunięciu pomiędzy poszczególnymi kategoriami kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem bez wpływu na zakres rzeczowy projektu powyżej 15% wartości kwoty danej kategorii kosztów, do której następuje przesunięcie.

Ponadto, Instytucja Zarządzająca POIR wprowadziła zmiany dotyczące nałożenia na beneficjenta obowiązku informowania IP o  miejscu przechowywania dokumentacji w przypadku zawieszenia lub zaprzestania działalności.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

Dokumentacja poddziałania 2.3.5 POIR Design dla przedsiębiorców

Utworzono: 10 sierpnia 2018

Prezentujemy listy projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w I rundzie konkursów nr 1 i 2 ogłoszonych w 2018 r. w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Konkurs 1

Konkurs 2

Pełna lista projektów Badań na rynek

Utworzono: 10 sierpnia 2018

Prezentujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w IV etapie konkursu nr 3 ogłoszonego w 2017 r. w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Pełna lista projektów Badań na rynek