Utworzono: 29 marca 2017

Informujemy, że zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowiący załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu. dodano § 3a wskazujący na konieczność dostarczenia aktualnych danych w przypadku wnioskodawców, dla których z dniem 31 grudnia 2016 r. zakończył się kolejny okres obrachunkowy.

więcej

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 3.1.5 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020.

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach II naboru wniosków (12.01-13.02.2017) dla działania POIR 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Utworzono: 17 marca 2017

Informujemy, że zmieniony został wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowiący załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.

We wzorze wprowadzono następujące zmiany:

  • dodano § 3a wskazujący na konieczność dostarczenia aktualnych danych przy udzielaniu pomocy de minimis w przypadku wnioskodawców dla których z dniem
    31 grudnia 2016 r. zakończył się kolejny okres obrachunkowy, a dokumenty uprzednio przedłożone do umowy nie obejmują wskazanego okresu,
  • usunięto pkt 5 ust. 2 w § 11 dotyczący monitoringu i sprawozdawczości,
  • dodano § 19 dotyczący ewaluacji w zakresie uporządkowania współpracy Beneficjenta z jednostkami/podmiotami dokonującymi ewaluacji zamiast pkt 2 ust. 9 § 14 dotyczącego udziału w ankietach, wywiadach oraz udostępniania informacji koniecznych dla ewaluacji.

Ponadto Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zmieniono Listę dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu stanowiącą załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu poprzez dodanie punktu 13 dotyczącego konieczności dostarczenia kopii sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich zamkniętych lat obrotowych lub tabeli dotyczącej sytuacji finansowej oraz zatrudnienia wnioskodawcy.

Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.), tj. nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

 

Dokumentacja do poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej - 2016 r.