Utworzono: 23 lutego 2017

Informujemy, że w ramach konkursu nr 1/2016 - Poddziałanie 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP", dokonano zmiany dokumentacji konkursowej w zakresie rezygnacji z kosztów związanych z zabezpieczeniem zaliczki (ww. koszty stanowiły pomoc de minimis dla przedsiębiorcy).

Zmiany wprowadzono w następujących dokumentach:

  1. Regulamin Konkursu;
  2. Wzór wniosku o dofinansowanie;
  3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie;
  4. Wzór umowy o dofinansowanie;
  5. Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

Dodatkowo zmianie uległy wzory:

  1. Deklaracji dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
  2. Deklaracji dla osób prawnych / jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Zmiany te wychodzą naprzeciw głosom przedsiębiorców, służą uproszczeniu procesu aplikowania o środki oraz realizacji projektu.

Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016, poz. 217), tj. nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

Aktualna dokumentacja konkursu

Utworzono: 21 lutego 2017

20 lutego 2017 r. zakończył się etap 1 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock.

więcej

Utworzono: 16 lutego 2017

Informujemy o wyrażeniu zgody przez Instytucję Zarządzającą na zwiększenie do poziomu 104 042 969,40 zł alokacji dla I konkursu w ramach poddziałania Go to brand 3.3.3. POIR ogłoszonego w dniu 16 maja 2016 r. w związku z pozytywną oceną wniosków o dofinansowanie projektu w ramach procedury odwoławczej.

więcej

Prezentujemy suplement nr 1 (dla I konkursu w 2016 r.) do listy projektów, które zostały wybrane do dofinansowania po procedurze odwoławczej, w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Utworzono: 10 lutego 2017

Informujemy o dokonaniu zmian w Branżowych programach promocji (opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju w dniu 10.02.2017 r.).

więcej