Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych PO IR 2014 – 2020, informuje o wprowadzeniu w dokumentacji do konkursu nr 2 rok 2017 możliwości rozliczania kosztów w kategorii podróże służbowe pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych

lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju – za pomocą stawek jednostkowych:

 

   1. stawka jednostkowa I – obejmuje diety z tytułu podróży zagranicznej,
   2. stawka jednostkowa II – obejmuje koszty noclegów podczas podróży zagranicznej,
   3. stawka jednostkowa III – obejmuje koszty dojazdu z i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego w wysokości jednej diety dla pracownika w ramach podróży zagranicznej,
   4. stawka jednostkowa IV – obejmuje koszty dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 10% diety za każdą rozpoczętą dobę pobytu pracownika w podróży zagranicznej,
   5. stawka jednostkowa V – obejmuje koszty innych niezbędnych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb związanych z kosztami podróży zagranicznej, to jest opłaty za: uzyskanie wiz, bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania lub miejsca parkingowe.

W związku z powyższym dokonano zmian w Regulaminie konkursu i załącznikach do regulaminu:

 1. Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu;
 2. Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu;
 3. Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu;
 4. Załącznik nr 8 Metodologia obliczania kosztów uproszczonych w ramach poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych PO IR 2014-2020.

Zmiany zostały wprowadzone również w załączniku nr 2 do wzoru umowy o dofinansowanie projektu – Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Wykaz zmian został opisany w tabeli.

Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. poz. 217 z późn. zm.), tj. nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji, tj. od 16 czerwca 2017 r.