Informujemy o zmianie załącznika nr 2.1 Szczegółowy budżet projektu stanowiącego integralną część wniosku o dofinansowanie, na podstawie którego należy zaplanować i oszacować budżet projektu w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

W zaktualizowanej wersji Szczegółowego budżetu projektu zostały zmodyfikowane kategorie kosztów przypisane do poszczególnych rodzajów zadań.

Dokumentacja