Informujemy, że w związku ze zwiększeniem alokacji na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim do kwoty 4 mln zł, wprowadzono zmiany w Regulaminie Konkursu w ramach poddziałania 3.1.5 POIR - Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4Stock. Zmiany w Regulaminie konkursu obejmują aktualizację zapisów § 3 ust. 6 pkt 1) w zakresie zwiększenia środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim do kwoty 4 mln zł.

Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017, poz. 1460), tj. nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Dokumentacja