31 stycznia 2018 r. zakończył się nabór wniosków w konkursie Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych w ramach poddziałania 2.3.3 programu Inteligentny Rozwój. W czterech etapach oceny złożono 5 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 17 951 400,42 zł.